Metro Health: Syphilis epidemic in SA

According to the San Antonio Metro Health District, San Antonio is in the midst of a syphilis epidemic.