HS Basketball Playoffs: Sam Houston vs. Fredericksburg