Winter blast arrives in San Antonio area >

Obama to kick-off jobs tour in Austin