Scholar Athlete - Alejandro Andrade - Sam Houston High School

Alejandro Andrade of Sam Houston High School is selected as our Scholar Athlete for the week of Nov. 22, 2015.